Andrzej Nowosad

  • Evgeniya Grancharova, tłum Andrzej Nowosad (2019), Taneczny wymiar folkloru dziecięcego w Bułgarii

    Taniec wiejski w Bułgarii tradycyjnie rozwija się przez zabawę3 i horo w porządku ob-rzędowym, świątecznym i rodzinnym. Zwykłe horo (oÓHKHOBeHO xopo) związane jest ze świę¬tami. A poza świętami i obrzędami, najczęściej wśród małych dzieci i młodzieży rozwija się inny typ tańca, który jest przygotowaniem do Wielkiego horo (ronaMOTO xopo), tańczonego na głównym placu w danej miejscowości. Tańce męskie, podobnie jak kobiece, mają swoje miej¬sce w kalendarzu obrzędowym, ukazując sens poświęcenia i pełniąc funkcję socjalizującą, ale w tego typu kulturze tanecznej wiodący jest taniec dzieci oraz starszych panien i kawalerów. Dominują w niej Zabawy do pieśni (krpHTe Ha necen) o charakterze obrzędowym


    053053190219_taniec_dzieciecy.pdf