Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
Andrzej Nowosad

Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej, Grecja, w Systemy medialne państw Unii Europejskiej, Kraje pierwszej piętnastki (red. Aleksandra Matykieiwcz-Włodarska, Monika ślufińska, Wyd. Adam MArszałek, Toruń 2016, s. 109-140.

  ...

 • Antoniya Velkova-Gaydarzhieva, Pory roku Petara Alipieva, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60; wiersze tłumaczył Andrzej Nowosad

  Poezja Petara Alipieva jest charakterystyczna dla poezji bułgarskiej lat 60.XX w ukazującej więź człowieka z przyrodą. ...

 • Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad, Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego , w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 61-78

  ...

 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113. (Media w systemie politycznym w Rumunii), Proglas, s. 92-113.

  ...

 • Evgeniya Grancharova, 2016, - Bułgarskie tańce obrzędowe kobiet - funkcja i symbolika, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 128-139

  ...

 • Krum Georgiev, Evgeniya Grancharova, 2016, Formy scenicznej prezentacji folkloru w Bułgarii (od tradycji do sceny), przetłumaczył z bułgarskiego, Andrzej Nowosad, w: >Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 162-170

  ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), 2016, Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

  Książka „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy” to wyniki badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej bardzo szeroko – od Turcji po Kaukaz. Przedstawia się w niej charakterystykę systemu politycznego i gospodarczego 44 państw. Wskazuje skalę wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności ...

 • Andrzej Nowosad, 2016, Opisy politologiczno-ekonomiczne współczesnych państw Europy [w:] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016., s. 23-154

  Rozdział 2. Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria (Andrzej Nowosad) - s. 23. Austria - s. 24; Belgia - s. 27; Dania - s. 30; Finlandia - s. 32; Francja - s. 34; Grecja - s. 37; Hiszpania - s. 40; Holandia - s. 43; Irlandia - s.44; Islandia / s. 46; Niemcy / s. 48; Norwegia- s. 51; Portugalia - s. 53; Szwajcaria - s. 55; Szwecja- s. 57; Wielka Brytania - s. 60; Włochy - s.63 Rozdział 3. No ...

 • Andrzej Nowosad, 2016, Wolność polityczna w Europie [w] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 155-182..

  Przedmiotem badań są 44 kraje Europy, do której zaliczono również Turcję oraz kraje Kaukazu Południowego: Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. badania oparto na koncepcjach systemowych Arystotelesa, Platona, Veblena, Hayeka, Berlina i Friedmana w odniesieniu do istoty wolności politycznej państwa. Przyjęto hipotezę Hayeka-Friedmana, że wolność polityczna jest niezbędnym warunkiem wolności ekonomicznej i społeczne ...

 • Andrzej Nowosad - Wiersze

  Andrzej Nowosad - Wiersze ...

 • Petar Alipiev (Петър Аликпиев) wiersze

  ...

 • Katarzyna Mroczek, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2015, Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich, "GOSPODARKA NARODOWA" nr 2 (276)/2015, Rok LXXXV/XXVI, marzec–kwiecień, s. 15–53

  Celem artykułu jest przedstawienie i ocena efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w 11 krajach bałkańskich w latach 2000–2013. Badania przeprowadzono w celu ukazania różnorodności krajów bałkańskich w odniesieniu do pozostałych państw Europy pod względem technicznego uzbrojenia pracy i przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy. Państwa bałkańskie przedstawiono w ich sp ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, wiersze w: Kod dostępu, antologia poezji, Kraków 2015, s. 59-64

  Ze Wstępu Joanny Hobot-Marcinek: "Antologia poezji "Kod dostępu" jest efektem niezwykłego i nieoczekiwanego spotkania po latach ludzi, których drogi skrzyżowały się ongiś w prowadzonym przez Jerzego Harasymowicza Krakowskim Klubie Literackim, w którym odkryli oni prawdę, że „poezja to jest odzwierciedlenie, tego (...) czemu się oddają / albo czemu chcą się oddać" (W. Jarosz,To jest to - czym jest co). Ponad ...

 • Новосад Анджей, 2015, Гръцките деца на войната – „кръвен данък“ и завръщане у дома, w: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Тематичен сборник с научни изследвания, New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book,

  В текста „Гръцките деца на войната - кръвен данък и завръщане у дома ” е представена проблематиката на гръцките деца, извозени по вре¬ме на гражданската война в Гърция (1944 - 1949) в социалистическите страни. Проведено е изследване на авто ...

 • Nowosad Andrzej, 2014, Rumunia, w: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz - Wlodarska, Monika Ślufińska, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s.239-266.

  ...

 • Nowosad Andrzej, 2014, Bułgaria, w: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz - Wlodarska, Monika Ślufińska, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s. 9-38.

  ...

 • Bojan Biołchev - Stanisław Wyspiański i dawna polska historia, Postscriptum nr 2013-2(12), s.101-112 tłum. Andrzej Nowosad

  ...

 • Nikolay Spas Daskalov, Quo Vadis - poziomy recepcji w Bułgarii, Postscriptum nr 2013-2(12), s. 137-162 tłum. Andrzej Nowosad

  ...

 • Andrzej Nowosad, 2014, Polityka medialna na Bałkanach

  “Media Situation of the Balkans” deals with the idiosyncrasies of the Balkan media. The author proves that the Balkan media undergo a deep structural and financial crisis. As a result, media consumption in this region is encumbered by loads of cheap and trivial information, as the social opinion goes, that is not of any help, rather, it hinders the optimization of people’s political and economic choices. The author argue ...

Pierwsza < 1 2 3 4 Ostatnia