Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (2020), Economic Transformation in Poland and Ukraine. National and Regional Perspectives

    Opis książki Kiedy Polska i Ukraina wprowadziły reformy systemu politycznego, społecznego i gospodarczego na początku lat 90., obie gospodarki znajdowały się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego (9.500 USD na mieszkańca). Jednak w 2018 r. Ukraiński PKB na mieszkańca utrzymywał się na tym samym poziomie od 1991 r., Podczas gdy w Polsce znacznie wzrósł, do ponad 27 000 USD na mieszkańca. Ta książka ocenia przyczyny rosnącej luki między poziomem rozwoju gospodarczego na Ukrainie iw Polsce. Bada przebieg wydarzeń i ocenia skuteczność przekształceń systemowych, zarówno w kontekście gospodarki jako całości, jak i w poszczególnych regionach (polskie „województwa” (prowincje) i ukraińskie „obwody”). Analizuje także konsekwencje ukraińsko-rosyjskiego konfliktu gazowego w latach 2008–2009 oraz wydarzenia Euromajdanu w latach 2013–2014 dla ukraińskiej gospodarki. Ponadto autorzy oferują wgląd w ruchy migracyjne, które ostatnio obserwowano w Polsce i na Ukrainie. Jest to pierwsza kompleksowa analiza porównawcza dotycząca przestrzennego zróżnicowania rozwoju gospodarczego w tych dwóch krajach, a autorzy podkreślają, w jaki sposób reformy te okazały się skuteczne w Polsce, a mało skuteczne na Ukrainie. Analiza ta pomaga zidentyfikować podstawowe zależności między głównymi zmiennymi mikroekonomicznymi na poziomie regionalnym a wpływem wydarzeń politycznych zarówno z perspektywy krajowej, jak i regionalnej. Książka spodoba się naukowcom, badaczom i decydentom politycznym zainteresowanym zmianami gospodarczymi i politycznymi w tych dwóch krajach, w warunkach porównawczych oraz na poziomie krajowym i regionalnym, a także pracującymi nad zagadnieniami integracji z UE.


    03302690421_1 N1 1 Nowosad Wisła 2020 Economic Transformation in Poland and Ukraine.pdf