Andrzej Nowosad

  • Andrzej Nowosad, Umit Turanli, Patryk Wołosz (2020), Internet : dobro wspólne z ograniczeniami

    W tekście przedstawia się przestrzenne zróżnicowanie dostępności oraz stopień umiejętności korzystania z Internetu w Polsce. Wykazuje się korelacje pomiędzy stopniem urbanizacji regionu a typem gospodarstw domowych. Określa się także pozycję Polski na tle Europy i świata, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny kraju związany z dostępem i korzystaniem z nowych technologii informacyjnych ze szczególnym wyróżnieniem łącz szerokopasmowych, na podstawie danych GUS i EUROSTAT. Internet jest rozpatrywany w kategorii dobra wspólnego.


    075129281220_Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku.pdf