Andrzej Nowosad

  • Margreta Grigorova, Stanka Boneva, Andrzej Nowosad (2021), Wzajemna gościnność światów. Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk - komunikacja twórcza w „polu kultury” Pierre’a Bourdieu, w: Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej

    Temat recepcji w Polsce twórczości Georgiego Gospodinowa, jednego z najczęściej tłumaczonych oraz najbardziej popularnych bułgarskich pisarzy po 1989 roku1. W analizie zastosowano pojęcie „go¬ścinności”, rozumianej jako metafora wartości recepcji pisarza w obcej kulturze, z wykorzystaniem teorii procesu komunikacji społecznej, rozumianej jako wytwarza¬nie, przekształcanie i przekazywanie informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi, mający na celu dynamiczne kształtowanie, modyfika¬cję bądź zmianę wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na nie podmiotów.


    020432160122_e-book Gostopriemstvo tekst.pdf