Andrzej Nowosad


 • Nowosad Andrzej, 2017, Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach, "Media Biznes Kultura", Numer 2 (3) 2017, s. 17-30.

  Zarówno kapitał społeczny, jak i klastery to współpraca, wiedza, zaufanie pojedynczych jednostek społecznych, które dają lepsze efekty niż suma oddzielnych działań tychże jednostek. Niezwykłą rolę w budowaniu kapitału społecznego odgrywają media. W tekście przedstawiono analizę państw bałkańskich w zakresie występowania klasterów medialnych. ...

 • Evgeniya Grancharova, 2017, Taniec w tradycyjnej kulturze bułgarskich Rumunów, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Taniec w Kulturze, (red.) Jerzy Przerębski, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2017, s. 59-67

  ...

 • Nowosad Andrzej, 2016, Grecja, w Systemy medialne państw Unii Europejskiej, Kraje pierwszej piętnastki (red. Aleksandra Matykieiwcz-Włodarska, Monika ślufińska, Wyd. Adam MArszałek, Toruń 2016, s. 109-140.

  ...

 • Margareta Grigorova, Andrzej Nowosad, 2016, Bruno i Caravaggio. Filozof heretyk i malarz heretyk w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego , w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 61-78

  ...

 • Antoniya Velkova-Gaydarzhieva, 2016, Pory roku Petara Alipieva, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Historicolitteraria XVI (2016), s. 50-60; wiersze tłumaczył Andrzej Nowosad

  Poezja Petara Alipieva jest charakterystyczna dla poezji bułgarskiej lat 60.XX w ukazującej więź człowieka z przyrodą. ...

 • Новосад Анджей, 2016, Медиите в политическата система в Румъния, Проглас 1/16 с 92-113. (Media w systemie politycznym w Rumunii), Proglas, s. 92-113.

  ...

 • Evgeniya Grancharova, 2016, - Bułgarskie tańce obrzędowe kobiet - funkcja i symbolika, przetłumaczył z bułgarskiego Andrzej Nowosad, w: Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 128-139

  ...

 • Krum Georgiev, Evgeniya Grancharova, 2016, Formy scenicznej prezentacji folkloru w Bułgarii (od tradycji do sceny), przetłumaczył z bułgarskiego, Andrzej Nowosad, w: >Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016, s. 162-170

  ...

 • Andrzej Nowosad, (2016), Wolność polityczna w Europie [w] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 155-182..

  Przedmiotem badań są 44 kraje Europy, do której zaliczono również Turcję oraz kraje Kaukazu Południowego: Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. badania oparto na koncepcjach systemowych Arystotelesa, Platona, Veblena, Hayeka, Berlina i Friedmana w odniesieniu do istoty wolności politycznej państwa. Przyjęto hipotezę Hayeka-Friedmana, że wolność polityczna jest niezbędnym warunkiem wolności ekonomicznej i społeczne ...

 • Andrzej Nowosad, 2016, Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria [w:] Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016., s. 23-70

  Rozdział 2. Państwa starej Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria. W rozdziale przedstawiono cechy charakterystyczne państw zaliczanych w tych badaniach do krajów starej UE, a także Islandii, Norwegii i Szwajcarii, które nie są członkami UE. Jest to w sumie grupa 17 państw Europy, którą zwykło się określać w Polsce terminem „Europa Zachodnia”. Przedstawiono te kraje w kontekście ich historyc ...

 • Andrzej Nowosad, Rafał Wisła (red.), (2016), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

  Książka „Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy” to wyniki badań politycznych i gospodarczych w zakresie zmian, jakie zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej bardzo szeroko – od Turcji po Kaukaz. Przedstawia się w niej charakterystykę systemu politycznego i gospodarczego 44 państw. Wskazuje skalę wolności politycznych i gospodarczych, zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, rynku pracy i wydajności ...

 • Andrzej Nowosad - Wiersze

  Andrzej Nowosad - Wiersze ...

 • Petar Alipiev (Петър Аликпиев) wiersze

  ...

 • Katarzyna Mroczek, Andrzej Nowosad, Tomasz Tokarski, 2015, Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich, "GOSPODARKA NARODOWA" nr 2 (276)/2015, Rok LXXXV/XXVI, marzec–kwiecień, s. 15–53

  Celem artykułu jest przedstawienie i ocena efektów grawitacyjnych na przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w 11 krajach bałkańskich w latach 2000–2013. Badania przeprowadzono w celu ukazania różnorodności krajów bałkańskich w odniesieniu do pozostałych państw Europy pod względem technicznego uzbrojenia pracy i przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy. Państwa bałkańskie przedstawiono w ich sp ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, wiersze w: Kod dostępu, antologia poezji, Kraków 2015, s. 59-64

  Ze Wstępu Joanny Hobot-Marcinek: "Antologia poezji "Kod dostępu" jest efektem niezwykłego i nieoczekiwanego spotkania po latach ludzi, których drogi skrzyżowały się ongiś w prowadzonym przez Jerzego Harasymowicza Krakowskim Klubie Literackim, w którym odkryli oni prawdę, że „poezja to jest odzwierciedlenie, tego (...) czemu się oddają / albo czemu chcą się oddać" (W. Jarosz,To jest to - czym jest co). Ponad ...

 • Andrzej Nowosad, 2015, Dziennikarstwo na Bałkanach, w: Modele Współczesnego Dziennikarstwa, pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, str. 237-256

  Z przeprowadzonej na łamach niniejszego artykułu analizy wynika też, że media na Bałkanach należałoby zaliczyć do modelu śródziemnomorskiego Hallina i Manciniego. Gazety są marginalizowane gospodarczo, a działalność prasowa wymaga subsydiów. W opisywanych krajach występuje wysoki stopień paralelizmu politycznego. Prasa jest zorientowana na życie polityczne, a pluralizm zewnętrzny, tradycja dziennikarstwa o c ...

 • Новосад Анджей, 2015, Гръцките деца на войната – „кръвен данък“ и завръщане у дома, w: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Тематичен сборник с научни изследвания, New challenges to the Balkans security, vol. 2, Thematic Collective Book,

  В текста „Гръцките деца на войната - кръвен данък и завръщане у дома ” е представена проблематиката на гръцките деца, извозени по вре¬ме на гражданската война в Гърция (1944 - 1949) в социалистическите страни. Проведено е изследване на авто ...

 • Nowosad Andrzej, 2014, Rumunia, w: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz - Wlodarska, Monika Ślufińska, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s.239-266.

  ...

 • Nowosad Andrzej, 2014, Bułgaria, w: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, (red.) Aleksandra Matykiewicz - Wlodarska, Monika Ślufińska, Wydawnictwo Adam marszałek, Toruń 2014, s. 9-38.

  ...

 • Bojan Biołchev - Stanisław Wyspiański i dawna polska historia, Postscriptum nr 2013-2(12), s.101-112 tłum. Andrzej Nowosad

  ...

Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia